Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

มีผลแล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศเตรียมสถานที่และควบคุมปลูก"กัญชา"

1 Posts
1 Users
0 Likes
454 Views
supachai
(@supachai)
Posts: 2470
Noble Member
Topic starter
 

 

image

เช็คเลย "ปลูกกัญชา"ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด ราชกิจจาฯ ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชาปี64

ภายหลังเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 ยังได้ออกประกาศเกี่ยวกับควบคุมดูแลการผลิต จำหน่าย กัญชาอีกหลายฉบับด้วยกัน อาทิ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอปรับแผนการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 ,ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยสำหรับการสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. 2564 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการนำเข้ากัญชาหรือกัญชงในแต่ละครั้งที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อแสดง ณ ด่านตรวจพืช พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ดี ยังได้มีการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ. 2564 ประกาศลงราชกิจจาฯ มีผลประกาศใช้แล้วเช่นกัน

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ. 2564

 

มีเนื้อหาว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 45 ( 1 ) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 432-8/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เช็คด่วน ประกาศเตรียมสถานที่และควบคุมปลูก"กัญชา"ทำอย่างไร ลงราชกิจจาฯ

ข้อ 2 ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกอาจดำเนินการปลูกกัญชาในรูปแบบ ดังต่อไปนี้

 

(1) การปลูกในระบบปิด (Indoor) ที่เป็นการปลูกในสถานที่ปิด โดยมีการควบคุม สภาพแวดล้อมในการปลูก เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนของอากาศ ปริมาณ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(2) การปลูกในระบบกึ่งเปิด ที่เป็นการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) โดยใช้แสงจากธรรมชาติ หรือแสงจากหลอดไฟเทียม และอาจมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกอื่น ๆ ร่วมด้วย

(3) การปลูกในระบบเปิด (Outdoor) ที่เป็นการปลูกในสถานที่ปลูกแบบแปลงปลูกกลางแจ้ง

เช็คด่วน ประกาศเตรียมสถานที่และควบคุมปลูก"กัญชา"ทำอย่างไร ลงราชกิจจาฯ

ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกต้องจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ด้านสถานที่ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (ก) แสดงเลขที่ที่ตั้งและที่อยู่ตามที่ปรากฏในคำขอรับใบอนุญาต (แบบกัญชา 1) (ข) แสดงแบบแปลนของตัวอาคาร ชั้น โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลางแจ้ง (ค) ประตูทางเข้าออกพื้นที่ปลูกควรทำจากวัสดุแข็งแรงและทนทาน สามารถป้องกัน การเข้าถึงจากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง และจำกัดจำนวนประตูเข้าออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทางหนีไฟด้วย (ง) หากดัดแปลงโครงสร้างของอาคารสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(2) ด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ปลูกรวมถึงบริเวณประตูทางเข้าออก

(ข) ต้องมีการควบคุมการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก โดยติดตั้งกุญแจล็อคหรือการควบคุม การเข้าออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่

(ค) กล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องมีระบบบันทึกความจำ และให้สำรองไฟล์ข้อมูล (back-ups data) โดยอาจถ่ายโอนข้อมูลไว้ในอุปกรณ์รูปแบบอื่น ๆ อย่างน้อย 6 เดือน

(ง) จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ

(จ) จัดให้มีรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉิน

(ฉ) จัดให้มีมาตรการตรวจสอบมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลักลอบนำกัญชาออกนอกพื้นที่

(3 ) ด้านการเก็บรักษา ให้ดำเนินการจัดให้มีรายชื่อผู้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานที่จัดเก็บกัญชา โดยได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

(4) ด้านการควบคุมการปลูก ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการปลูกตามมาตรฐานการปลูก โดยมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการควบคุม การปลูกและการเก็บเกี่ยว

(ข) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในกรณีพื้นที่ปลูกมีขนาดไม่เกิน 50 ตารางเมตร อาจดำเนินการตาม (2 ) (ก) และ (ค) หรือไม่ก็ได้

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ธงชัย กีรติหัตถยากร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

2021-12-05-043303 2021-12-05-043314

#แบบฟอร์มขออนุญาตปลูกกัญชง 2564
#เช็คใบอนุญาตกัญชา
#ใบอนุญาตยาเสพติดประเภท5
#แหล่ง ผลิตกัญชา
#ระบบรายงานกัญชา
#ผลิตภัณฑ์ ใบกัญชา
#ใบอนุญาตเกี่ยวกับ กัญชา
#ใบอนุญาตจ่ายกัญชา
#ขออนุญาตขายกัญชา
#ขอใบอนุญาตขายกัญชา
#ผลิตกัญชา อัตราโทษ
#ขายกัญชา pantip
#แหล่งปลูกกัญชาในไทย
#แผนการ ผลิตกัญชา
#ใบอนุญาตยาเสพติดประเภท5
#ขายกัญชา ig

 
Posted : 05/12/2021 4:46 am
Topic Tags
Share: