ครม.ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน ถึง 31 ธ.ค. 68

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา “วิสาหกิจชุมชน” อีก 3 ปี จนถึง 31 ธ.ค. 68

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ .. พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ปีละไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ออกไปอีก 3 ปี โดยเป็นเงินได้พึ่งประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565) เพื่อช่วยบรรเทาภาษีให้กับวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต

น.ส.รัชดากล่าวว่า มาตรการทางภาษีนี้จะไม่ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียรายได้เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อยู่แล้วตั้งแต่ปี 2551 แต่หากกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะทำให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี สำหรับในปี 2564 ที่ผ่านมา มีวิสาหกิจชุมชนใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการภาษีนี้ จำนวน 1,350 ราย ยกเว้นภาษี 3.1 ล้านบาท จากเงินได้พึงประเมินรวม 582.3 ล้านบาท